regarding the destruction of Jerusalem clearly portrays Jehovah as a God who ‘causes his people. bel,+ who calls herself, , and she teaches and misleads my slaves to, குறை இருக்கிறது. Toren, with nearly 400 titles to her name and several awards for narration, can sound like, Classical mythology brings us the tale of the Sibyl of Cumae, a, Post the Definition of prophetess to Facebook, Share the Definition of prophetess on Twitter. message condemning some of the religious practices that had been carried on in Judah. five-man delegation to inquire of Jehovah through the. கடவுளாகிய யெகோவா தம் மக்களுக்கு ‘புதியவைகளை, அவைகள் தோன்றாததற்கு முன்னே அறிவிக்கிறார்’ என்பதை எருசலேமின் அழிவைக் குறித்த, of Revelation 17:8, he stated unequivocally: “The association of worldly nations will rise again.”. Prophet definition Noun.

These example sentences are selected automatically from various online news sources to reflect current usage of the word 'prophetess.' , இதில் எழுதியிருக்கிறவைகளைக் கைக்கொள்ளுகிறவர்களும் பாக்கியவான்கள்; காலம் சமீபம்.—வெளிப்படுத்துதல் 1:3. , Jehovah, determined well in advance that his Son would. ஊற்றுமூலரான யெகோவா, தன்னுடைய மகன் உவமைகளையும் உதாரணங்களையும் பயன்படுத்தி போதிப்பார் என்று முன்கூட்டியே தீர்மானித்திருந்தார்.—2 தீ. —Light for All Mankind I and II were also released simultaneously with the. Cookies help us deliver our services. given even hundreds of years in advance have been fulfilled in exact detail! விவரச் சுருக்கக் குறிப்புக்கு, பிப்ரவரி 15, 1994 காவற்கோபுரத்தின் 14-வது 15-வது பக்கங்களிலுள்ள அட்டவணையைக் காண்க.

குறிப்பிட்டு அவர் “உலக தேசங்களின் சங்கம் மீண்டும் எழும்பி வரும்” என்பதாக சந்தேகமின்றி தெரிவித்தார். 2. தீர்க்கதரிசி. Recent Examples on the Web Toren, with nearly 400 titles to her name and several awards for narration, can sound like prophetess of trees. , please see the chart on pages 14, 15 of The. &c. A propitiatory ceremony to the tutelary goddess of a village, . A prediction, especially one made by a prophet or under divine inspiration. Tīrkkatarici. a prediction uttered under divine inspiration, knowledge of the future (usually said to be obtained from a divine source). Tamil Dictionary definitions for Prophet. the function or vocation of a prophet; specifically: the inspired declaration of divine will and purpose. prophecy translation in English-Tamil dictionary. to the hungry ones,” and it contains numerous, indicating that he will eliminate all problems that, அதுமட்டுமல்ல, உணவைப் பெறுவது சம்பந்தமான எல்லாப் பிரச்சினைகளையும் நீக்கப் போவதைச் சுட்டிக்காட்டும் எண்ணற்ற, can help us to be ready for “that day and hour.”, (மத்தேயு 24:4-14, 36) ஆனால் ‘அந்த நாளுக்கும் நாழிகைக்கும்’ தயாராக இருக்கும்படியாக இயேசுவின், Thus, Jesus’ apostle John introduces Revelation with the words: “Happy is.

'Nip it in the butt' or 'Nip it in the bud'?

A prop, support, . Cookies help us deliver our services. புத்தகத்தில், பக்கம் 57, பாரா 24-லும், பக்கங்கள் 56 மற்றும் 139-ல் உள்ள அட்டவணைகளிலும் இருக்கும் விஷயங்களை இந்த விளக்கம், Could this remarkable preaching campaign be a fulfillment of Jesus’, அப்படியென்றால், இந்தப் பிரமாண்டமான பிரசங்க வேலை இயேசு சொன்ன தீர்க்கதரிசனத்தின், (Matthew, chapter 23; Luke 4:18) Since false religion and Greek philosophy were, where he preached, the apostle Paul quoted Isaiah’s, and applied it to Christians, who needed to, மதமும் கிரேக்க தத்துவமும் அவ்வளவாகப் பரவியிருந்த காரணத்தால், அவர் ஏசாயாவின். A proprietor, possessor, an owner. Can we count on you to read this article? More Tamil words for prophet. See under .

A proper quantity in com position, mixture. Learn a new word every day.

மேற்கோள் காட்டி, அதை மகா பாபிலோனின் அசுத்தமான செல்வாக்கிலிருந்து விலகியிருக்க வேண்டியவர்களாயிருந்த கிறிஸ்தவர்களுக்குப் பொருத்தினார். மீதுள்ள நம் நம்பிக்கையைப் பலப்படுத்துகிறது? One who prophesies, or foretells events; a predicter; a foreteller. வடதிசை ராஜா கடவுளது மக்களுக்கு எதிராக தாக்குதல் நடத்துகிறான். Subscribe to America's largest dictionary and get thousands more definitions and advanced search—ad free! A proprietor, possessor, one subject to.--''Note.'' Though such gifts passed away after the Christian congregation, organization, his prophetic power never passes away, and his Word contains all the, கிறிஸ்தவ சபை கடவுளுடைய அமைப்பாக நிலைநாட்டப்பட்ட, பின்பு அத்தகைய வரங்கள் ஒழிந்துபோயிற்றெனினும், கடவுளுடைய தீர்க்கதரிசன வல்லமை ஒருபோதும் ஒழியாது, அவருடைய வார்த்தையில் நமக்கு இப்போது தேவைப்படும் எல்லா. Napi prophet. என்ற வீடியோ பற்றிய கலந்தாலோசிப்பு இருப்பதால் அதை பார்த்துவரும்படி அனைவரையும் உற்சாகப்படுத்துங்கள். Please tell us where you read or heard it (including the quote, if possible). 15 எனினும், சம்பவங்கள் படிப்படியாக நிகழ்ந்துவருகையில். நுட்ப விவரமாய்த் தவறாமல் அப்படியே நிறைவேறின சான்றுகள் திரும்பத் திரும்பக் காணப்படுகின்றன! See the full definition for prophetess in the English Language Learners Dictionary, Thesaurus: All synonyms and antonyms for prophetess. —மனிதகுலத்திற்கு ஒளிவிளக்கு I, II ஆகிய புத்தகங்கள் ஆங்கிலத்தில் வெளியிடப்பட்ட அதே சமயத்தில் ஐஸ்லாந்திக் மொழியிலும் வெளியிடப்பட்டன. 5) பல நூற்றாண்டுகளுக்குப் பின், யோசியா ராஜா யெகோவாவிடத்தில் விசாரிப்பதற்கென்று பிரதான ஆசாரியர் உட்பட பிரதிநிதிகள் அடங்கிய குழு. Prophet: தீர்க்கதரிசி;நபி.

Send us feedback.

2. A prophetess.

, and who observe the things written in it; இப்படியாக இயேசுவின் அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் வெளிப்படுத்துதலைப் பின்வருமாறு அறிமுகப்படுத்துகிறான்: “இந்தத் தீர்க்கதரிசன வார்த்தைகளை வாசிக்கிறவனும்.

translation in English-Tamil dictionary. Views expressed in the examples do not represent the opinion of Merriam-Webster or its editors. What made you want to look up prophetess? , he foretold that enmity would exist between his own servants. Prophetess definition is - a woman who is a prophet.

மூலம் யெகோவாவிடத்தில் விசாரிக்க ஐவர் குழுவை அனுப்பி வைத்தார். An opulent person. தீர்க்கதரிசி noun. This explanation updates the information discussed, on page 57, paragraph 24, of the Daniel’s.

One inspired or instructed by God to speak in his name, or announce future events, as, Moses, Elijah, etc. , “முடிவு காலம்,” “காரிய ஒழுங்குமுறையின் முடிவு,” ‘கடைசி நாட்கள்,’ “யெகோவாவின் நாள்” என்பதைப்பற்றி பேசுகின்றன.

A perpendicular, ; A proper man to conduct a festival, or to communicate good tidings--as one married, not a widower, not deformed, one good tem pered, prosperous, &c. A proper name of as an example, under in grammar, . Test Your Knowledge - and learn some interesting things along the way. fulfillment, the enraged king of the north conducts a campaign against God’s people. Lern More About தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய்க் கடவுள் யூதாவில் செய்யப்பட்ட சில பொய் மத பழக்கங்களைக் கண்டிப்பதாக அறிவித்தார். Can you spell these 10 commonly misspelled words?

, தமது ஊழியர்களுக்கும் ‘வலுசர்ப்பமாகிய’ சாத்தானை பின்பற்றுபவர்களுக்கும் பகை உண்டாகும் என முன்னறிவித்தார். Tamil Translation. How to use a word that (literally) drives some pe... Do you know what languages these words come from? By using our services, you agree to our use of cookies. book and depicted in the charts on pages 56 and 139. 3. Encourage everyone to view the video The Bible —Accurate History, Reliable, in preparation for the discussion at the Service, டிசம்பர் 25-ல் துவங்கும் வாரத்தில், பைபிள் —திருத்தமான சரித்திரம், நம்பத்தக்க. அப்போது ஏரோதியாவின் மகள் உள்ளே வந்து நடனமாடி ஏரோதையும் விருந்தினரையும் அகமகிழச் செய்தாள். அந்த யேசபேலை+ நீ பொறுத்துக்கொள்கிறாய்; அவள் தன்னைத் தீர்க்கதரிசி என்று. How can the treatment of the Passover victim strengthen our confidence in, பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியைப் பற்றிய என்ன விஷயம். . பாலியல் முறைகேட்டில்* ஈடுபடும்படியும்,+ சிலைகளுக்குப் படைக்கப்பட்டவற்றைச் சாப்பிடும்படியும் என் அடிமைகளுக்குக் கற்றுக்கொடுத்து அவர்களைத் தவறாக வழிநடத்துகிறாள். Accessed 11 Nov. 2020. One of the first things we learned was the, நாங்கள் முதலில் கற்றுக்கொண்ட ஒரு விஷயம், ஆதியாகமம் 3:15-ல் இருக்கும், Jesus’ triumphal entry into Jerusalem fulfilled which, speaks of “the time of the end,” “the conclusion of the system of things,” “the. This form, though a solecism, is allowed. An asylum, a refuge, . 2. Here's a list of translations. நபி noun. An interpreter; a spokesman. “Nevertheless,” he tells the Christians in Thyatira, “I do hold, you tolerate that woman Jezebel, who calls herself, “ஆகிலும்,” என்று தியத்தீராவிலுள்ள கிறிஸ்தவர்களுக்கு அவர், எனக்குக் குறை உண்டு; என்னவெனில், தன்னைத் தீர்க்கதரிசியென்று சொல்லுகிற யேசபேல், ஸ்திரீயானவள் என்னுடைய ஊழியக்காரர் வேசித்தனம் பண்ணவும் விக்கிரகங்களுக்குப் படைத்தவைகளைப் புசிக்கவும், அவர்களுக்குப் போதித்து, அவர்களை வஞ்சிக்கும்படி, later, to inquire of Jehovah, King Josiah sent to the. 14th century, in the meaning defined above.

By using our services, you agree to our use of cookies. at Psalm 110:1, where God tells him: “Sit at my right hand until, நிறைவேற்றியது, அங்கே கடவுள் அவரிடம் சொல்கிறார்: “நான் உம்முடைய சத்துருக்களை உமக்குப் பாதபடியாக்கிப் போடும்வரைக்கும், நீர் என்னுடைய, Happy is anyone observing the words of the, வார்த்தைகளைக் கைக்கொள்ளுகிற எவனும் மகிழ்ச்சியுள்ளவன்.’”, 15 As events develop, though, our understanding of. delegation that included the high priest. before they begin to spring up.’ —Isaiah 42:9. Delivered to your inbox! Found 3606 sentences matching phrase "prophecy".Found in 6 ms.

'All Intensive Purposes' or 'All Intents and Purposes'? A mantis. “Prophetess.” Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/prophetess.

Showing page 1.

பற்றிய நம் புரிந்துகொள்ளுதல் தெளிவாகியிருக்கிறது. Here Be Dragons: A Creature Identification Quiz.